Obranná streľba s krátkou zbranou

      Pokiaľ ste sa rozhodli prečítať si tento web zrejme patríte medzi ľudí, v ktorých životoch hraje zbraň určitú rolu. Je mnoho rôznych dôvodov prečo zbraň vlastniť. Či už je to pre sebeobranu, športové účely alebo na rekreačnú streľbu hlavným cieľom by malo byť dosiahnutie takej úrovne znalostí, aby zbraň poslúžila čo najviac účelu pre, ktorý bola zaobstaraná.

      V zákone sa o vydaní zbrojného preukazu sa okrem iného hovorí to, že policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou, je uvedené čo sa presne myslí pod pojmom odborná spôsobilosť. Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti. Mnohokrát sa však z médií dozvedáme o neúmyselných zraneniach niekedy i smrteľných spôsobených neodborným používaním zbrane. Čím je to teda spôsobené? Táto otázka by si žiadala určite komplexnejšiu odpoveď, ale aspoň v stručnosti možno uviesť, to že absolventi kurzu sú často oveľa lepšie pripravený teoreticky ako prakticky, nie je to však pravidlo, možno tvrdiť, že sú celkovo pripravený veľmi nedostatočne. Často neovládajú základné strelecké návyky, porušujú základné bezpečnostné pravidlá, nie sú dostatočne ,,vystrielaný“. To je častokrát príčinou vzniknutých nežiadúcich situácii. V tomto projekte sa chceme venovať práve začínajúcim strelcom, alebo tým čo len uvažujú nad tým, že snáď niekedy v budúcnosti by sa chceli streľbe aspoň rekreačne venovať. Zameriame sa predovšetkým na krátke zbrane. Áno, čítate dobre aj keď netvrdím, že každý by mal začínať práve nimi je určite vhodné ak získa praktikant určité základné návyky práve s týmito zbraňami. Na jednej strane sa zníži pri správnou používaní podstatne riziko úrazu a na strane druhej sú oveľa prístupnejšie širšej skupine. V Slovenskej republike vlastnenie, nosenie a zaobstaranie zbrane upravuje zákon č. 190 z roku 2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úlohou tohto projektu nie je z vás spraviť strelcov tej najvyššej úrovne, tých najlepších bojovníkov, ale snáď len určitou formou dopomôcť k získaniu základných návykov v oblasti streľby a bezpečnosti pri streľbe ako takej.  Prvým a určite tým najdôležitejším čím sa v tomto smere zaoberať je vec bezpečnosti. Na tomto mieste teda predkladám hlavné zásady tak ako ich uvádzajú autori Pavel Černý a Michal Goetz, vo svoje knihe Manuál obranné střelby.

Zásady manipulácie so zbraňou mimo sebeobrannej situácie:

1.  Každá zbraň má byť až do vašej kontroly považovaná za nabitú. Nespoliehajte sa na to, že vám niekto povedal, že je zbraň vybitá, že ste pre chvíľou niekoho videli spúšťať naprázdno a pod. Skrátka proti tomuto pravidlu neexistuje výnimka.

2.  Pri preberaní cudzej zbrane vždy urobte kontrolu, či nie je nabitá. Pokiaľ zbraň sami niekomu podávate, urobte kontrolu jej stavu. Teda cesta akejkoľvek zbrane do ruky mimo tasenia ku streľbe vedie len cez kontrolu stavu a rovnakou cestou ruku opúšťa.

3. Správna kontrola stavu zbrane: Pri mierení bezpečným smerom vytiahnite zásobník zbrane. Obtiahnite záver. Cez okienko skontrolujte prázdnu nábojovú komoru. Spuste záver a za stáleho mierenia bezpečným smerom dajte ,,ranu istoty“.

4.  Všetky vybité zbrane sú odkladané alebo prenášané rovnakým spôsobom ako nabité.

5.  Hlaveň žiadnej zbrane nesmie nikdy mieriť nebezpečným smerom. To znamená proti kolegovi, časti vlastného tela, z okna, proti priestrelnej prekážke a pod. Potom i keď by došlo k nežiadúcemu výstrelu, nemôže byť nikto zranení. Tu zásadne neplatí najobvyklejšia výhovorka: ,,Ale veď nie je nabitá“. Veľká časť nežiadúcich výstrelov vyšla z ..nenabitých“ zbraní. Pamätajte, že kontrola na streľbou končí stlačením spúšte. Letiaca strela nepozná priateľa.

6.  Ak zbraň nemieri na cieľ a nechcete strielať, majte vždy prst mimo rámu zbrane, mimo lučík spúšte.

7.  Nemanipulujte zo zbraňami pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť.

8.   Pokiaľ sami nieste odborníkmi na zbrane, prenechajte akékoľvek úpravy zbrojárom.

 

Pridať komentár

   
© COPYRIGHT Krav Maga Website 2008 - 2017