Rozhovor s expertom v oblasti bezpečnostných služieb

     Do roku 1989 sa o bezpečnosť ako štátu tak aj podnikov starala predovšetkým Verejná bezpečnosť a vlastná ochrana podniku ako takého. Po revolúcii sa mnoho zmenilo, bolo možno začať podnikať v rôznych sférach a tak sa tak začalo diať aj v oblasti bezpečnosti a začali vznikať prvé súkromné bezpečnostné služby. Ich vznik si nevyžiadala len nová možnosť podnikať ale aj neustále narastajúca kriminalita, pretože nanovo reformovaná polícia rôznymi viac či menej rozhodnutiami štátu už nedokázala pokryť celkovo bezpečnosť nanovo vzniknutým veľkému množstvu firiem. Mnohé problémy sa tým podarilo vyriešiť. Spočiatku sme mohli sledovať určité skupiny ľudí, ktoré sa združovali práve za novo vzniknuté súkromné bezpečnostné služby a zakrývali tak mnohokrát svoje nekalé zámery.

 

Mohli by ste nám na začiatok predstaviť spoločnosť v ktorej momentálne pracujete?

     Takže, naša spoločnosť vznikla začiatkom 90-tých rokov vtedy sme podnikali pod iným menom a zaoberali sme sa prevažne technickým zabezpečením pre malé firmy ako napríklad kamerové systémy, bezpečnostné dvere. Postupom času sa menili predstavitelia na čele spoločnosti a tak sa v polovičke 90-tých rokov vyprofilovala až na súkromnú bezpečnostnú službu. Odvtedy už nedošlo k ďalším podstatným zmenám. Dnes patríme k popredným slovenským spoločnostiam zaoberajúcimi sa práve problematikou bezpečnosti. Teda ponúkame širokú škálu balíkov, ktoré si môžu zákazníci objednať. Konkrétne sa jedná o poskytovanie strážnej služby, prevádzkovanie strediska registrácie poplachov, poriadkovú službu, zabezpečenie ochrany priestranstiev, osobnú ochranu, prevoz peňazí a cenných zásielok, poradenskú službu, bezpečnostné analýzy a projekty a v neposlednom rade školenia odbornej spôsobilosti pracovníkov. Taktiež sme sa ale neprestali venovať aj našej pôvodnej činnosti a teda poskytujeme montáže určitých bezpečnostných prvkov ako poplachový systém na hlásenie narušenia, peri metrická ochrana, pripojenie na stredisko registrácie poplachov, vstupný kontrolný režim, dochádzkový režim a tak ďalej mohol by som toho menovať ešte oveľa viac.

 

Ako u upravená legislatíva ohľadne pôsobenia SBS?

     V slovenskej republike legislatívu ohľadne Súkromných bezpečnostných službách upravuje Zákon číslo 473 z roku 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza pôvodný zákon číslo 379 o súkromných bezpečnostných službách z roku 1997. Samozrejme, že pri našej práci prichádzame do styku aj s inými zákonmi, predovšetkým je to Trestný zákon číslo 300 z 2005 roku. To čo naším absolventom stále pripomíname a to čo je zároveň alfou a omegou tohto zákona sú samozrejme pre nás najdôležitejšie paragrafy a to § 24 Krajná núdza a § 25 Nutná obrana, to musí skutočne každý pracovník SBS ovládať.

 

Môžte byť konkrétny ako prebieha také výberové konanie do SBS?

     Osoby zaradené do odbornej prípravy musia absolvovať prednášky v rozsahu najmenej 56 hodín. V obsahu výučby sú zahrnuté základy o práve Slovenskej republiky, Ústava a ústavné práva a slobody, zákon o priestupkoch, správne právo, zákony o Policajnom zbore, železničnej polícii, vojenskej polícii a obecnej polícii, predpisy o SBS, právne a taktické aspekty zásahov proti páchateľom, prakticky výcvik zásahov, trestné právo, kriminalistika, požiarna príprava a zdravotnícka príprava. Fyzická osoba sa prihlasuje na skúšku na ministerstve prostredníctvom akreditovanej osoby, spravidla tej, u ktorej absolvovala odbornú prípravu. Z predmetov uvedených v predchádzajúcom odseku sa vykonáva skúška odbornej spôsobilosti. Skúška má dve časti, písomný test a ústnu skúšku. Písomný test obsahuje 24 otázok s možnosťou vyznačenie správnej odpovede z troch návrhov odpovedí. Maximálny počet bodov možno získať 50 a na postup na ústnu skúšku je potrebné najmenej 40 bodov. Na vypracovanie testu má skúšaný 40 minút. Ústna skúška je vykonávaná z otázok, ktorých je celkom 70, pričom skúšaný má možnosť vybrať si jednu dvoj otázku. Ak na prvýkrát skúšanému otázka nevyhovuje, môže si ju jedenkrát vymeniť. Čas na písomnú prípravu je 15 minút a čas na skúšku je najviac 30 minút. Komisár na záver vyhodnotí celkovú odpoveď skúšaného a jej záver môže byť vyhovel alebo nevyhovel. Ak skúšaný vyhovel, má právo obdržať preukaz odbornej spôsobilosti. Fyzická osoba, ktorá nevykonala úspešne skúšku, môže vykonať opravnú skúšku najskôr po uplynutí troch mesiacov. Zdravotnú spôsobilosť osoby na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania zisťuje a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky. Osoby pri výkone súkromnej bezpečnostnej služby sú oprávnené: nosiť a držať zbraň, použiť zbraň alebo iný vecný bezpečnostný prostriedok za podmienok nutnej obrany a krajnej núdze, obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine.

 

Aký je postup pri zistení trestného činu alebo priestupku pracovníkom SBS?

     Presvedčiť sa, či je páchateľ na mieste činu, ak je tam, snažiť sa ho zadržať. Presvedčiť sa, či páchateľ nemá u seba zbraň, ak áno túto mu odobrať. Ak došlo ku zraneniu osôb poskytnúť prvú pomoc, ak treba privolať lekára. Ďalej je to presvedčiť sa, či má páchateľ veci pochádzajúce z trestnej činnosti, ak áno, tieto mu odobrať a obmedziť páchateľa na slobode a podľa možností zistiť totožnosť páchateľa. Potom samozrejme zabezpečiť stráženie páchateľa a jeho zadržanie neodkladne oznámiť najbližšiemu útvaru Policajného zboru. Zaistiť miesto činu, dôkazy teda svedkov, odcudzené veci, nástroje. Na záver sa vždy píše záznam o zásahu.

 

Kto a aké úkony môže robiť pri výkone štátneho dozoru a kontroly?

     Kontrolu nad dozorom SBS vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pri výkone štátneho dozoru, krajské riaditeľstvo Policajného zboru alebo policajt pri výkone kontroly je oprávnený zaisťovať, či zamestnanec pri plnení úloh nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok. Ten následne tomu môže ukladať na mieste pokyny na odstránenie zistených nedostatkov. Zadržať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania preukaz odbornej spôsobilosti a vykonať zápis v inšpekčnej knihe dozoru.

 

Čo by ste nám teda mohli povedať o súčinnosti prevádzkovateľov bezpečnostnej služby?

     Policajný zbor má vo vzťahu k súkromným bezpečnostným službám osobitné postavenie. Niektoré útvary PZ sú priamo začlenené do štruktúry ministerstva vnútra (Prezídium Policajného zboru), pričom tento útvar plní úlohy štátneho dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o SBS. Iné útvary (Krajské riaditeľstvá, Okresné riaditeľstvá) vykonávajú štátny dozor nad plnením povinností osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo technickej služby. Kontrolnou činnosti upravenej v zákone o SBS je poverený každý policajt v súlade s plnením úloh podľa zákona o Policajnom zbore. Vychádzajúc z takéhoto rozsahu oprávnení a s prihliadnutím na skutočnosť, že krajské riaditeľstvá PZ sú oprávnené konať v oblasti licenčného konania, je potrebné spoluprácu súkromných bezpečnostných služieb s policajným zborom chápať ako primárnu.

     Konkrétne môžme hovoriť o súčinnosti pri zabezpečovaní úloh na území patriacemu do pôsobnosti príslušného útvaru PZ, nakoľko ochrana majetku a osoby v takomto prípade je neoddeliteľnou súčasťou verejného poriadku, pri vyšetrovaní protispoločenských konaní zistených SBS, pri vyšetrovaní trestných činov, pri zabezpečovaní poriadku na miestach zhromaždenia osôb, v oblasti detektívnej služby pri zabezpečovaní dôkazov, ktoré môžu byť využité v trestnom konaní, alebo pri riešení úloh v oblasti prevencie.

     V zásade sú dve osobitné formy spolupráce SBS s PZ a to pri zásahoch proti útokom na záujem chránený bezpečnostnou službou. Útvary policajných zložiek môžu poskytnúť ochranu zamestnancom SBS v prípadoch ak títo si nemôžu vlastnými silami a prostriedkami uskutočniť zásah na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva alebo protiprávneho konania proti životu, zdraviu alebo majetku. Ako druhú formu spolupráce by som určil tú, ak vznikne bezprostredné nebezpečenstvo vážneho ohrozenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami príslušných orgánov, teda je policajný zbor povinný zúčastniť sa na odvrátení tohto nebezpečenstva. Tu je potrebné takéto udalosti predvídať a spoluprácu organizovať tak, aby takéto nebezpečenstvo nevzniklo.

     Spolupráca SBS s PZ si vyžaduje predovšetkým osobný kontakt zodpovedných zamestnancov obidvoch zložiek. To znamená, že úlohy ochrany osôb a majetku majú byť prejednané osobne, lebo len tak možno vyriešiť a upresniť si plnenie úloh na tomto úseku s cieľom hľadania východísk zo vzniknutých situácií a rozobrať príčiny, ktoré zapríčiňujú porušovanie verejného poriadku.

 

Existuje aj spolupráca s inými zložkami?

     Áno, je to aj spolupráca s obecnou políciou. Táto spolupráca je špecifická predovšetkým v tom, že často na území obce pôsobí obecná polícia ako špeciálny poriadkový útvar a SBS vykonávajúce svoje služby na území obce sú pritom integrálnou súčasťou komplexu bezpečnostných zložiek, ktoré svojou úlohou pri ochrane majetku a osoby môžu výrazne ovplyvniť bezpečnosť na území obce. Spolupráca s obecnou políciou sa prejavuje najmä v riešení obecných vecí verejného poriadku, v zabezpečovaní spoločných akcií, cieľom ktorých je udržanie verejného poriadku v rozsahu pôsobnosti obecnej polície, ďalej pri ochrane majetku obyvateľov obce a jej návštevníkov a v poskytovaní informácií o nedostatkoch pri ochrane majetku občanov, fyzických a právnických osôb a samozrejme aj pri ochrane životného prostredia.

     Z ďalšou zložkou s ktorou spolupracujeme je železničná polícia. Obdobne ako s policajným zborom je spolupráca SBS dôležitá aj s útvarmi Železničnej polície. Tieto útvary majú zákonom vymedzenú pôsobnosť, avšak veľmi často je nevyhnutná ich spolupráca s SBS a naopak. Spolupráca SBS so Železničnou políciou sa uskutočňuje najmä pri zabezpečovaní úloh, ktoré SBS plní na železničných dráhach a v blízkosti nich, pri preprave majetku a jeho ochrane po železnici, pri ochrane osôb ktoré sa prepravujú železničnou dopravou, pri ochrane majetku a osôb na železničných staniciach, ak o takúto službu bola SBS požiadaná a pri odhaľovaní a dokumentovaní protiprávnych konaní v rámci detektívnej služby, ak takéto konania patria do pôsobnosti Železničnej polície.

 

Často sa stretávame z dosť ráznymi zásahmi bezpečnostných služieb, ktoré sú mnohokrát na hranici so zákonom...

     S týmito slovami úplne nemôžem súhlasiť, my v našej organizácii sa snažíme takéto udalosti eliminovať a to už hneď výberom uchádzačov do našej spoločnosti. Aj keď musím povedať, že z časti vám rozumiem. Z počiatku fungovania SBS sa v nich združovali rôzne ,,indivíduá“, ktoré mali často blízko k podsvetiu, či iné neprístupne sklony ako ku agresivite a podobne. Práve v začiatkoch deväťdesiatich rokov, keď začali vznikať prvé SBS sa do nich dostávali práve taký ľudia ako som spomenul, v ich pracovnej náplni bolo ako vymáhanie požiadaviek, tak rôzne formy výpalníctva, ktoré ako sa často spomína boli práve vytvorením bezpečnostných služieb legalizované. Keď sa však pole pôsobností SBS rozšírilo na rôzne iné formy ako stráženie objektov, prevoz peňazí prestali mať títo ľudia záujem o prácu v takých to spoločnostiach. Začali sa špecializovať na ochranu osôb, väčšinou išlo o veľmi vplyvné osoby ako podnikatelia, ktorý tak boli takto chránení, či už dobrovoľne alebo nie. Tá druhá časť sa dostala práve často k vedeniu SBS a z ďalších sa stali známe osobnosti, alebo tí menej šťastní už nie sú medzi živými.

     Ak sa vrátim k vašej otázke, treba si uvedomiť, že každý pracovník je pred nasadením do reálnej situácie preškolený psychologickej stránky ako i zo zásadami taktiky zásahov, ktoré vykonáva, alebo bude. Voľba taktiky zásahu pri výkone bezpečnostnej služby je výsledkom premyslenej a cieľavedomej činnosti zamestnancov SBS pred a pri vykonávaní týchto zásahov. V praktickom výkone zamestnania zamestnanca SBS vznikajú situácie, ktoré treba riešiť vo veľmi krátkom časovom úseku bez predbežnej prípravy s cieľom odvrátiť ohrozenie chráneného záujmu. Aj v takýchto situáciách sa odporúča, aby pri voľbe najoptimálnejšieho taktického postupu pri výkone zásahu bolo prihliadnuté na konkrétne okolnosti a to význam chráneného záujmu, ne miesto, čas a ďalšie okolnosti, za ktorých došlo k protiprávnemu konaniu, na spôsob narušenia alebo ohrozenia chráneného záujmu a na počet, charakter a stav osôb, proti ktorým sa má zásah vykonať.

 

Ako je to z nosením zbrane v súkromných bezpečnostných službách?

     Nosenie zbrane nie je podmienkou pri všetkých vykonávaných činnostiach ohľadne tejto práce. V strážnej službe sa nosenie zbrane vo väčšine prípadov nevyužíva. Títo ľudia predovšetkým fungujú v administratívnych budovách ako ,,informátori“ a tak nosenie zbrane by nemuselo robiť dobrý dojem. Sú však pozície kde je nutné vlastniť zbrojný preukaz a zbraň mať pri sebe, hovoríme predovšetkým o zásahových jednotkách teda hliadkach.

 

Musí vlastniť každý pracovník svoju zbraň?

     Nie, na základe zákona číslo 190 z roku 2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niktorých zákonov umožňuje vlastniť firmám zaoberajúcou sa problematikou bezpečnosti takzvané hromadné zbrojné preukazy, kde danú zbraň vlastný firma a pracovníkovi na výkon jeho povolania ju zapožičiava.

 

Viem, že vaša spoločnosť robí aj rôzne doškoľovacie kurzy a prípravy na skúšku zbrojného preukazu, a tak isto sa venujete predaju zbraní, máte dosť klientov, aký sú to ľudia?

     Dôvody pre to mať vôbec zbraň sa môžu u jednotlivých vlastníkov veľmi rôzniť. Pre všetkých by ale malo byť hlavným cieľom dosiahnutie takej úrovni znalostí a skúseností, aby zbraň čo najviac poslúžila účelu, pre ktorý bola zakúpená. U niekoho môže isť o rekreačnú streľbu u iného je hlavným motívom súťažná činnosť, ďalší vidia v krátkej palnej zbrani najvhodnejší prostriedok pre svoju obranu.

     Výber prvej zbrane je v mnoho prípadoch veľmi nejasnou záležitosťou, ktorá stojí nemalé množstvo energie a času. Dôvodom nie je len nedostatok informácií o zbraniach ako takých, ale predovšetkým nejasnosť o vlastnom účele, podobe a type požadovanej zbrane. Často sa stretávame s otázkou: ,,Chcem si kúpiť zbraň. Ktorá je tá najlepšia?“ Je to niečo ako otázka ,,Čo si mám kúpiť za auto?“ bez mnoho doplňujúcich informácií vám totiž sotva niekto poradí. Zvlášť keď dotyčný ešte dlho nebude vedieť, čo vlastne chce (alebo v zložitejšom prípade, či vôbec zbraň chce). Kúpiť zbraň je veľmi ťažké. Každý by si mal uvedomiť čo zhruba hľadá. Pokiaľ to totiž nevie, môže sa ľahko stať lacnou obeťou nejakého zvlášť svojrázneho streleckého experta alebo nebude mať pri konzultácii v obchode šťastie na dostatočnú odbornosť predavača a odnesie si tú najzbytočnejšiu a najmenej predajnú zbraň.

     Často sa však u nemalého percenta záujemcov pri výbere zbrane uplatňujú i iracionálne hľadiská (proste sa mi tá zbraň páči), ktoré si potom pri konzultácii s odborníkom veľmi dôrazne obhajuje. Väčšinou až pominie prvotné okúzlenie, začne sa nový majiteľ stretáva´t s nevýhodami, ktoré predtým tvrdošijne ignoroval. Pokiaľ tak zbraň skutočne potrebujete a nechcete si kúpiť len hračku, ktorá sa vám práve páči, doporučujem variantu ,,zväzok z rozumu“. Uvidíte, že zbraň ktorá vám bude skutočne slúžiť sa vám rýchle začne aj pozdávať. Dôležité je predovšetkým mať zbraň v dobe krízovej situácie vôbec so sebou. Všetky zbrane môžu by´t účinným smrtiacim nástrojom, záleží predovšetkým na okolnostiach a spôsobe použitia.

     Pre osvojenie bezpečnostných zásad nestačí len púhe ich namemorovanie. Je nutné, aby sa stali pevnou súčasťou nášho denného chovania. Tak ako celkom automaticky uchopíte zbraň ta ruko veď, tak isto samozrejme máte dodržovať bezpečnú manipuláciu, ako by iná možnosť ani neexistovala. Zo začiatku to bude vyžadovať vedomé úsilie, neskor to už pôjde samé. Pokiaľ nejaký bezpečnostný úkon prevediete zle alebo ho zabudnete, nemávnite nad tým rukou s tím, že sa to nabudúce už nestane. Zopakujte úkon znovu a správne. Takže ak to zhrniem klientov je stále dosť aj keď už to dávno nie je také ako začiatkom deväťdesiatich rokov, keď tu bola doba v ktorej ľudia húfne nakupovali zbrane, pretože za onoho režimu vlastniť zbraň nemohli. To sa však už upokojilo a zákazníkov je podstatne menej.

 

Aký je váš názor na plynové pištole? Ako je to s jej nosením vo výkone pracovníka SBS?

     Osobne plynovky moc neuznávam a to z dvoch dôvodoch. Jednať majú podobu skutočných zbraní. Preto sa nositeľ plynovej zbrane vystavuje veľkému riziku, keď ostatný nadobudnú dojem, že je ozbrojení skutočnou ostrou zbraňou a budú proti nemu postupovať tak isto. V Nemecku sa už niekoľko krát stal prípad, keď policajt v potyčke zbadal u dotyčnej osoby takúto zbraň a domnení, že ide o skutočnú zbraň osobu zastrelil, keďže predpokladal ohrozenie svojho života. Druhá nevýhoda plynovej pištole je ich sporná účinnosť. Výstrel môže odradiť od útoku trebárs psa alebo slabšieho ,,jedinca“, ale proti rozzúrenému ,,hrmotĺkovi“ s nožom alebo osobe pod vplyvom drog či alkoholu je plynová zbraň skoro neúčinná. Vyvolá síce u zasiahnutého silné slzenie a sťažené dýchanie, ale jeho útok neodvráti. Pracovník SBS samozrejme plynovú zbraň pri výkone svojho povolania môže nosiť, ale osobne to neodporúčam.

 

Takže, čo by ste doporučil ako ,,povinné čítanie“ pre budúceho pracovníka SBS?

     (smiech) V prvom rade zbierku zákonov Slovenskej republiky. A myslím to bez nadsádzky a úplne vážne.

 

Tak teda aký človek má dnes záujem pracovať v bezpečnostnej službe?

     V podstate môžme ľudí krotí majú u nás záujem pracovať do niekoľkých kategórií. V prvom rade sú to ľudia, ktorý majú záujem pracovať práve v oblasti bezpečnosti, ale z určitých dôvodov nemajú záujem pracovať pre štátne bezpečnostné služby. Možno niekedy o možnostiach tejto práci uvažovali, potom ale absolvovali základnú vojenskú službu, ktorá podstatne zmenila ich názor na kvalitu a efektivitu slovenskej armády. Preto radšej zvolili cestu súkromného zdokonaľovania. Podľa môjho názoru sú policajti za svoju náročnú, zodpovednú a niekedy aj veľmi nebezpečnú prácu málo odmeňovaní. Honoráre za naše služby sa často pohybujú i v desaťnásobkom priemerného policajného platu. Naviac máme pri svojej práci vždy možnosť ponúkanú zákazku odmietnuť. Tu však hovorím o ľuďoch, ktorý spĺňajú aj iné požiadavka ako určitý stupeň inteligencie, kľudná povaha, celková vyrovnaná osobnosť. Práve po takých to ľuďoch je najväčší záujem, my s nimi ďalej pracujeme a dostanú najčastejšie prácu detektívov, alebo pracujú vo výjazdových, zásahových skupinách.

     Ďalšiu veľkú skupinu tvoria ľudia, ktorý by mali záujem o práve spomínaní druh práce, ale z určitého hľadiska nespĺňajú dané požiadavky. Tých zaradujeme do strážnej služby, kde sa môžu naďalej zdokonalovať a neskor ak splnia požiadavky pracovať práve v spomínaných zaradeniach. Tu sa však stretávajú s tretou skupinou ľudí, čo ich môže rôznym spôsobom, či už pozitívne alebo negatívne ovplyvniť. Jedná sa o ľudí starších okolo 45 až 60 rokov, ktorý niečo pred dôchodkom stratili svoju prácu, nedokázali sa adaptovať na nové prostredie, a tak hľadali pracovné uplatnenie všade kde sa dalo. Alebo o ľudí ktorý si celkovo nevedia nájsť prácu alebo sa im pracovať z rôznych dôvodov nechce, tak idú pracovať do SBS. Ďalšou skupinou boli ešte donedávna, práve mladý ľudia ktorý skončili školu, nemali ešte vo veci svojho uplatnenia jasno, tak išli pracovať, kde sa dalo. Dnes to už však možné celkom, nie je. Všetko upravil nový zákon o SBS 460 z 2005 roku, ktorý zakazuje prácu v strážnej službe bez preukazu odbornej spôsobilosti. Starý zákon to ešte dovoľoval po dobu troch mesiacov, čo mnohé Súkromné bezpečnostné služby využívali a zamestnávali ľudí práve na túto dobu, bez preukazu odbornej spôsobilosti. Keď uplynuli tri mesiace títo zamestnanci boli prepustení na určitú dobu, tak týždeň dva a potom znovu prijatí na skúšobnú dobu tri mesiace keď mohli znovu pracovať bez preukazu odbornej spôsobilosti ďalšie tri mesiace. Tento kolotoč sa aj niekoľko krát opakoval a tak, ľudia boli zamestnaný stále v skúšobnej dobe, mohli ich kedykoľvek prepustiť bez nároku na odstupné. Mali len minimálne sociálne výhody. Tomu všetkému nový zákona práve zabraňuje a dne s sa s tým už nemôžeme stretnúť.

 

Tým, že zákon takto upravil prijímanie zamestnancov do SBS, vám umožňuje aj ľahší výber. Aký je teda záujem o túto prácu, aké je jej finančné ohodnotenie?

     V podstate áno, treba však povedať, že v slovenských podmienkach táto práca nepatrí medzi veľmi lukratívne práce. Hodinová mzda sa pohybuje od 2,-Euro do tých 4,-Euro na hodinu, samozrejme záleží od tej konkrétnej spoločnosti. Sumu sa zvyšujú od druhu práce, ktorú pre nás zamestnanec vykonáva. Najmenej je hodnotená strážna služba, to sú tí informátori, z ktorými sa stretávate pri akejkoľvek návšteve určitého podniku. Potom vyššie hodnotené sú zásahové skupiny, ktoré na základe hlásenie poplachu z PCO, zasahujú na daných miestach v iných prípadoch fungujú ako hliadka. Asi najviac hodnotená je práca detektívov. Teda možno povedať, že záujem o túto prácu sa aj na základe nového zákona ustálil a tí čo chcú pracovať v tejto práci tak tam aj pracujú.

 

Viem, že ste nejakú dobu pôsobil v zahraničí, aké nám o tom môžte poskytnúť poznatky?

     Áno, pracoval som nejaký čas ,,vonku“. Situácia tam nie je podstatne odlišná ako u na Slovensku. To však možno povedať len o štátoch, v ktorých je dobrá bezpečnostná situácia, vládne tam demokracia teda viac menej celá Európa, Spojené štáty. Situácia sa čiastočne zmenila po roku 2001 a teroristických útokoch. A to tým, že sa podstatne zvýšila úroveň bezpečnosti, nie však platové podmienky.

     Predpokladám, však, že vaša otázka smerovala asi niekde inde. Sú totiž, štáty kde je táto práca veľmi cenená a dokonca aj veľmi dobre zaplatená. Jedná sa o štáty kde trvá, v blízkej minulosti bol, alebo hrozí určitý lokálny konflikt. Tu je však aj výber ľudí podstatne iný. Žiadna slovenská SBS neposkytuje možnosť ísť pracovať do týchto oblastí. Ak sa nie čo aj v novinách dočítate ide väčšinou o podvodnú záležitosť, alebo to organizuje nejaká zahraničná SBS.

 

Teda je možné pracovať aj v zahraničí, o akých ľudí majú záujem práve tieto firmy?

     Samozrejme, na týchto ľudí sú však už podstatne iné nároky. V prvom rade treba povedať , že výber robia rôzne zahraničné agentúry ako armorgroup, genric, icpgroup, securitybysabre a ďalšie. Každý sa môže na ne konkaktovať asi najvýhodnejšie je prostredníctvom internetu. Oni si už ľudí vyberajú sami, v podstate možno povedať, že pokiaľ výška IQ nedosahuje aspoň 120 a neslúžili ste pred vstupom do agentúry v nejakej policajne či vojenskej zásahovej jednotke, nemáte o prijatie takmer žiadnu šancu. Títo ľudia sa totiž už nepotrebujú učiť základy, preto na nich nieje potrebné toľko investovať do výcviku. Idu tam v podstate hotoví ľudia s ktorými je ihneď možné začať pracovať. Čo sa týka výšky odmeny závisí to od náročnosti kontkaktu. Človek, ktorý robí osobného strážcu v Paríži zazobanému podnikateľovi v relatívne bezpečnom prostredí zarába v prepočte 100,-Euro až 200,-Euro na deň. Ak však túto istú prácu vykonávate napríklad v terajšom Iraku suma sa môže pohybovať od 400,-Euro až po 500,-Euro na deň. Takže, prajem pekný deň.

 

autor:  Michal Matejka

Komentárov  

#3 Victorina 2016-02-04 06:26
Zakiełkowałoby miętosi aktualnie wyrzeźbić owoż niewiele
kawałków z plexi Plexi mleczne o tusze 4 mm.
Na samiutką gnomę co mnie pragnie, włos zgniata się pod pachami
stawiał Motywy o kształcie ogólnie wielowątkowym
tedy nowa ledwie futbolówka włosowa biegały ugniata po modelarni jako skowronki przedtem po priorytetowych
pięciu sekundach

Here is my page ... Cięcie laserem Poznań: http://www.ozonelaundry.com.cn/comment/html/?4843.html
Citovať
#2 Carmen 2016-01-30 05:48
Przypadło pokonuje dzisiaj wyrzeźbić owoż niewiele wyjątków z plexi Plexi
nabiałowe o grubości 4 mm. Na pojedynczą
sensowność co zagniata tęskni, meszek
ugniata się pod pachami podnosił Przejawy o wyglądzie
odpowiednio wielopoziomowym więc posiedziała poszczególnie
piłka włosowa biegały miażdży po modelarni jako skowronki wprzódy
po próbnych pięciu sekundach

My page :: Cięcie laserem Poznań: http://www.ofsbg.com/comment/html/?1864.html&page=
Citovať
#1 sbskar 2015-03-14 10:25
Dobry clanok. Nechystate pokracovanie, alebo nieco dalsie o SBS?
Citovať

Pridať komentár

   
© COPYRIGHT Krav Maga Website 2008 - 2017